Endüstriyel Hammaddeler Tanım ve Türkiye'de Durumu

Seramik, metalurji, cam, refrakter sanayileri ve inşaat sektörü başta olmak üzere; dolgu maddeleri, doğal boyalar, süzücüler, aşındırıcılar, değerli taşlar, sondaj çamurları, gübre, elektronik ve kimya endüstrilerinin en önemli girdisi madenlerdir.

Endüstriyel Hammaddeler Tanım ve Türkiye'de Durumu
Krom

Tanım ve Kapsam

Günümüzde gelişmişliğin göstergeleri olarak nitelendirilen enerji ve tarım ürünleri üretimindeki devamlılık büyük ölçüde madencilik ürünleri ile sağlanmaktadır. Tarımın ana girdisi olan gübre üretiminde kullanılan hammaddelerin %90’ı madencilik faaliyetleri sonucunda elde edilmektedir. Seramik, metalurji, cam, refrakter sanayileri ve inşaat sektörü başta olmak üzere; dolgu maddeleri, doğal boyalar, süzücüler, aşındırıcılar, değerli taşlar, sondaj çamurları, gübre, elektronik ve kimya endüstrilerinin en önemli girdisi madenlerdir.

 

Son dönemde Dünyada endüstriyel hammadde sektöründe hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir. Ülkemizde de endüstriyel hammaddelerin, metalik madenlere nazaran fiyat artışı çok düşük olmasına karşın katma değeri yüksek olmuştur. Sanayileşme ve ulusal kalkınma açısından ihmal edilmeyecek bir öneme sahip olan endüstriyel hammadde sektörünün ekonomiye katkısının en sağlıklı göstergesi sektörün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payıdır. Bu pay imalat sanayiine girdi olarak devredildiğinde GSYH içindeki pay daha da artmaktadır. www.madenpark.com

 

Endüstriyel Hammaddeler içinde; killer, kuvars, kuvarsit, kuvars kumu, çakıl, kireçtaşı, talk, vermikülit, zeolit, sepiolit, diyatomit, grafit, manyezit, perlit, pomza, feldispat, mika, wolastonit, barit, florit, bor, sodyum sülfat incelenecektir.

Türkiye’de Endüstriyel Hammaddeler Madenciliğinin Durumu

 

Ülkemiz endüstriyel hammadde açısından kendine yeterli kaynaklara sahiptir (Tablo 1). Bor, feldispat, manyezit, barit, kaolin, bentonit, alçıtaşı, kireçtaşı, tuz, perlit, kuvars kaynakları endüstriyel hammaddeler arasında öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra bazı endüstriyel hammaddeler ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bunlar arasında fosfatlar, kaolin ve kaolinli killer, manyezit, kükürt ve grafit ithalatta önemli yer tutmaktadır.

Üretim Miktarları ve Değerleri

 

Endüstriyel minerallerde dünya rezervlerinin %2,5’i, dünya bor mineralleri rezervlerinin %73'ü, bentonit rezervlerinin %20' si ve perlit rezervlerinin de yarısından çoğu ülkemizde yer almaktadır. Bu kaynaklardan elde edilen madenler sanayi sektöründe hammadde olarak kullanılmakta, üretim fazlası ihraç edilmektedir. Dünyada 791 milyon tonluk endüstriyel mineral üretilmekte; bunun 42,3 milyon tonu ülkemizde üretilmekte olup %5,3’lük bir pay ile ülkemiz dünyada 3. sırada yer almaktadır. Bu üretimi değer olarak incelediğimizde %4’lük bir payla 8. sırada yer almaktadır.

 

Türkiye endüstriyel hammadde üretiminde; 2016 yılı miktarlarına göre üretimin en fazla olduğu madenler; kalsit, feldispat , alçıtaşı, kuvars kumu, pomza ve bor olmuştur. Bu üretim verileri, işletme ruhsatlı sahalardan ruhsat sahiplerince Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne beyan edilen üretim miktarlarına göre düzenlenmiştir. Türkiye’nin coğrafi konumu ve üç tarafının denizlerle çevrili olması, üretilen ürünlerin dünya pazarlarına ucuz ve kolaylıkla ulaştırılması açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak Orta ve Doğu Anadolu Bölgesi madencileri bu avantajdan yeteri kadar yararlanamamaktadır. Günümüzde sektörün yatırım açısından çekiciliğinin giderek azalması sonucu, başta mermer alanında olmak üzere, sektöre yeni yatırımcı ve sermaye girişinde artış gözlenmemektedir. Özellikle Çin ekonomisindeki gelişme, beraberinde dünya hammadde talebi ve madencilik ürünlerinin fiyatlarındaki artış eğiliminin devam etmesi, madencilik sektöründe sermaye birikiminin artmasına ve daha güçlü firmaların ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Ancak 2008 ekonomik krizi bu olumlu beklentileri sekteye uğratmıştır. 2012’den sonra talep doğrultusunda üretimler ayırt edilir şekilde azalmış olup 2016 yılında çok az artmış, değer bakımından ise fiyatlar aşağıda kalmıştır. Tablo 2’de görüleceği üzere talep doğrultusunda bazı hammaddelerin üretimi artmış bazılarının ise düşmüştür. www.madenpark.com

 

Tablo 1: Türkiye Endüstriyel Hammadde Rezervleri

 

 

MADEN

 

REZERV (Gör+Muh)

 

AÇIKLAMALAR

 

 

CİNSİ

 

(Ton)

 

 

 

 

 

 

 

 

Asbest

 

29.646.379

 

Değişik lif boylarında, lif yüzdesi %4 ' un üzerinde

 

 

Barit

 

34.222.792

 

%71-99 BaSO4 içerikli

 

 

Bentonit

 

241.519.504

 

Sondaj+Döküm+Ağartma

 

 

Bor

 

3.269.398.870

 

Jeolojik  Rezerv  (%24.4-35B2O3  içeriği  948.711.950

 

 

Diatomit

 

44.001.040

 

İyi kalite

 

 

Disten

 

3.840.000

 

%21-52 Al2O3

 

 

Dolomit

 

19.817.124.196

 

%15 MgO ve üzeri

 

 

Feldispat

 

428.981.991

 

Albit ve Ortoklaz

 

 

Fosfat

 

70.500.000

 

%19 P2O5

 

 

Fluorit

 

2.530.694

 

%40-80 CaF2 İçeriği

 

 

Grafit

 

86.736

 

%2-17 Sabit karbon içerikli, zenginleşebilir

 

 

Kaya Tuzu

 

5.700.000.000

 

%88,5 üzeri NaCl ( 200 000 000 tonu göl rezervi)

 

 

Kil (Ser+Ref)

 

420.647.806

 

Seramik+Refrakter

 

 

Kuvars

 

423.737.846

 

%78- 98 SiO2

 

 

Kuvars Kumu

 

1.884.208.585

 

%90 Üzerinde SiO2

 

 

Kuvarsit

 

7.673.726.934

 

%90 Üzerinde SiO2

 

 

Kükürt

 

625.700

 

%32 S içeriği

 

 

Lületaşı

 

1.483.670 (sandık)

 

İyi, orta kalite karışık

 

 

Manganez

 

3.200.000

 

%34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 )

 

 

Manyezit

 

106.673.833

 

%41-48 MgO içeriği

 

 

Perlit

 

5.688.021.716

 

Değişik genleşme oranlarında

 

 

Pomza

 

1.397.786.725 m3

 

İyi Kalite

 

 

Profillit

 

6.644.000

 

Seramik+refrakter+ çimento

 

 

Sepiolit

 

13.535.374

 

%50 üzeri Sepiolit

 

 

Sodyum

 

11.050.467

 

%81 NaSO4 (13.040.000 ton göl suyu rezervi)

 

 

Sülfat

 

 

 

 

Stronsiyum

 

347.101

 

%72 Üzeri SrSO4 içerikli

 

 

Talk

 

427.574

 

İyi kalite

 

 

Toryum

 

380.000

 

%0.24 ThO2

 

 

Trona

 

836.283.891

 

%56 ve üzeri Trona

 

 

Zeolit

 

344.217.073

 

Klinopitilolit+ Höylandit

 

 

Zımpara

 

3.607.564

 

İyi kalite

 

Kaynak: MTA, 2017

Tablo 2: 2011-2016 Yılları Endüstriyel Hammaddeler Üretimi

 

 

Sıra

 

Maden Adı

 

 

 

 

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ (ton)

 

 

 

No

 

 

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Alçıtaşı

 

 

5.723.439

 

8.248.446

 

9.790.097

 

9.051.158

 

8.638.715

 

10.124.221

 

 

2

 

Alünit (Şap)

 

 

0

 

0

 

13.568

 

0

 

0

 

0

 

 

3

 

Barit

 

 

250.786

 

1.677.221

 

736.316

 

203.984

 

655.943

 

321.239

 

 

4

 

Bentonit

 

 

490.458

 

1.032.325

 

731.936

 

1.098.817

 

3.134.911

 

1.744.912

 

 

5

 

Bor

 

 

6.348.487

 

4.220.291

 

4.065.655

 

7.309.708

 

5.071.896

 

4.814.553

 

 

6

 

Civa

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

7

 

Çört

 

 

150.000

 

140.294

 

46.562

 

11

 

288.023

 

211.073

 

 

8

 

Dikit

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

9

 

Diyatomit

 

 

45.187

 

86.403

 

84.571

 

61.884

 

86.656

 

61.722

 

 

10

 

Feldispat

 

 

7.076.068

 

9.479.699

 

13.764.126

 

7.960.844

 

10.422.766

 

9.475.319

 

 

11

 

Fluorit

 

 

4.524

 

5.197

 

3.874

 

4.271

 

6.238

 

10.339

 

 

12

 

Fosfat

 

 

0

 

0

 

510.080

 

604.000

 

713.230

 

772.500

 

 

13

 

Grafit

 

 

5.250

 

31.500

 

28.740

 

3.850

 

0

 

0

 

 

14

 

İllit

 

 

17.265

 

4.824

 

800

 

16.200

 

44.000

 

12.110

 

 

15

 

Kalsedon

 

 

896

 

2.287

 

2.249

 

1.689

 

1.154

 

0

 

 

16

 

Kalsit

 

 

10.084.119

 

9.248.471

 

9.727.092

 

11.054.222

 

10.071.769

 

8.410.582

 

 

17

 

Kaolen

 

 

1.229.352

 

988.081

 

1.168.441

 

2.032.103

 

1.887.302

 

1.283.260

 

 

18

 

Kuvars

 

 

471.201

 

931.310

 

870.166

 

973.240

 

929.594

 

832.972

 

 

19

 

Kuvars Kumu

 

 

7.020.622

 

7.085.380

 

7.969.392

 

10.258.912

 

12.013.933

 

10.471.915

 

 

20

 

Silis Kumu

 

 

124.834

 

37.875

 

170.778

 

72.491

 

85.870

 

53.515

 

 

21

 

Kuvarsit

 

 

3.896.477

 

2.499.094

 

3.087.670

 

2.521.107

 

2.839.449

 

2.674.768

 

 

22

 

Diğer Killer*

 

 

3.672.837

 

3.628.601

 

3.055.857

 

4.600.107

 

7.130.271

 

3.677.258

 

 

23

 

Kükürt

 

 

3.820

 

5.889

 

8.069

 

0

 

823

 

0

 

 

24

 

Leonardit

 

 

0

 

0

 

5.737

 

2.996

 

1.780

 

1.500

 

 

25

 

Manyezit +

 

 

2.588.276

 

2.475.828

 

2.597.465

 

2.377.157

 

3.335.258

 

3.258.445

 

 

 

 

Hidromanyezit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

Mika

 

 

277

 

1.253

 

276

 

1.240

 

637

 

3.321

 

 

27

 

Montmorillonit

 

 

630.306

 

655.974

 

315.880

 

330.329

 

379.102

 

971.318

 

 

28

 

Nef. Siyenit

 

 

1.500

 

4.000

 

404

 

2.241

 

0

 

1.432

 

 

29

 

Obsidyen

 

 

300

 

1.230

 

3.240

 

400

 

0

 

0

 

 

30

 

Olivin +Dünit

 

 

221.079

 

244.753

 

126.990

 

244.138

 

184.623

 

304.279

 

 

31

 

Perlit

 

 

702.673

 

887.600

 

1.075.949

 

897.125

 

843.242

 

1.066.251

 

 

32

 

Pomza

 

 

5.765.583

 

12.281.626

 

8.644.716

 

6.966.987

 

5.660.190

 

5.637.494

 

 

33

 

Radyolarit

 

 

58.774

 

43.045

 

17.895

 

24.046

 

32.786

 

16.800

 

 

34

 

Rutil (Tüvenan)

 

 

241

 

5.000

 

5.000

 

5.000

 

5.000

 

5.000

 

 

35

 

Sepiyolit

 

 

29.506

 

31.180

 

59.426

 

53.110

 

28.804

 

56.038

 

 

36

 

Sileks (Çakmaktaşı)

 

 

2.248

 

5.403

 

5.051

 

596

 

6.131

 

7.726

 

 

37

 

Sodyum Sülfat (Soda)

 

 

179.740

 

309.088

 

207.315

 

203.184

 

167.688

 

261.159

 

 

38

 

Stronsiyum Tuzu

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

39

 

Talk

 

 

9.959

 

14.537

 

1.132

 

5.048

 

9.681

 

8.559

 

 

40

 

Trona

 

 

1.749.068

 

1.852.817

 

1.665.077

 

1.828.167

 

1.854.290

 

1.976.880

 

 

41

 

Turba

 

 

148.012

 

108.610

 

156.357

 

150.828

 

134.647

 

134.091

 

 

42

 

Vermikülit

 

 

0

 

0

 

1.604

 

716

 

425

 

1.050

 

 

43

 

Zeolit

 

 

214.179

 

60.258

 

33.197

 

49.366

 

55.224

 

71.568

 

 

44

 

Zımpara +Diyasporit

 

 

113.602

 

54.848

 

43.776

 

38.816

 

75.538

 

89.756

 

 

45

 

Zirkon (Tüvenan)

 

 

500

 

200

 

0

 

1.100

 

1.500

 

500

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

12.419.643

 

19.043.139

 

14.974.556

 

13.182.590

 

12.777.369

 

13.873.167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: MİGEM, 2017

Endüstriyel Hammadde İhracatı

 

 

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

 

Hammadde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miktar (kg)

 

Miktar (kg)

 

Miktar (kg)

 

Miktar (kg)

 

Miktar (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuzlar

 

 

90.207.898

 

158.951.859

 

380.250.739

 

263.867.460

 

326.002.330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kavrulmamış demir

 

 

1.243.225

 

14.730.010

 

4.891.753

 

6.154.305

 

5.996.355

 

 

piritleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kükürt

 

 

47.707.119

 

62.813.898

 

118.984.023

 

124.353.784

 

156.054.027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafit

 

 

835.604

 

662.93

 

618.081

 

862.167

 

1.291.397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kum

 

 

112.126.807

 

98.544.050

 

72.104.002

 

81.812.270

 

106.772.896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvars

 

 

400.679.228

 

426.910.138

 

462.129.090

 

457.511.484

 

503.960.416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvarsit

 

 

4.463.205

 

15.897.963

 

2.832.360

 

278.538

 

303.192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaolin ve kaolinli killer

 

 

91.293.861

 

117.303.902

 

150.984.052

 

67.393.823

 

141.692.070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentonit

 

 

393.870.844

 

370.153.765

 

414.368.106

 

539.297.040

 

592.333.291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrakter killer

 

 

21.983.734

 

18.080.595

 

89.296.372

 

189.474.708

 

59.990.962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfatlar

 

 

105.093.454

 

1.338.423

 

91.311

 

102.568

 

41.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barit

 

 

212.516.491

 

273.831.267

 

216.711.846

 

166.359.521

 

207.913.204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tripolit, diatomit,

 

 

55.673.171

 

46.832.433

 

52.044.379

 

48.689.103

 

73.428.325

 

 

kiselgur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomza (sünger taşı)

 

 

121.844.071

 

129.621.944

 

218.188.522

 

239.851.111

 

260.785.925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zımpara taşı ve diğer

 

 

55.560.662

 

50.392.734

 

54.635.804

 

48.802.424

 

54.589.999

 

 

tabii aşındırıcılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çakıl taşı, çakmaktaşı,

 

 

699.118.718

 

425.942.650

 

254.279.954

 

1.414.348.152

 

386.511.499

 

 

mıcır, cüruf, moloz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolomit

 

 

47.589.716

 

53.593.768

 

52.852.448

 

37.318.401

 

28.794.184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manyezit

 

 

304.800.068

 

303.434.857

 

283.771.172

 

318.829.094

 

398.732.343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alçı taşı, alçılar

 

 

945.200.714

 

813.653.682

 

646.137.748

 

576.328.804

 

683.130.934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kireç ve kireçtaşları

 

 

163.673.338

 

985.831.974

 

2.427.021.196

 

2.389.476.590

 

2.605.223.405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mika

 

 

623.742

 

572.095

 

528.435

 

584.815

 

351.027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talk

 

 

3.404.869

 

3.379.515

 

2.474.084

 

2.775.067

 

3.680.254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabii boratlar ve

 

 

738.592.805

 

848.590.793

 

713.320.778

 

680.876.847

 

824.695.720

 

 

konsantreleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feldispat

 

 

4.096.543.407

 

4.559.460.171

 

5.150.938.772

 

5.521.300.311

 

6.439.995.093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florit

 

 

357.1

 

726.057

 

405.055

 

409.68

 

555.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösit, nefelin ve siyenit

 

 

8

 

2.926.297

 

14.168.715

 

33.823.970

 

5.687.833

 

 

nefelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlit

 

 

384.505.222

 

418.095.684

 

416.635.378

 

407.274.724

 

495.910.839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermikülit

 

 

152.147

 

25.59

 

668.277

 

1.869.424

 

1.219.691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lüle taşı

 

 

45.841

 

197.2

 

2.915

 

6.178

 

9.883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boya hammaddeleri

 

 

1.154.796

 

163.339

 

827.257

 

16.299.166

 

31.686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süs taşları

 

 

607.189

 

2.726.241

 

1.769.426

 

2.140.433

 

30.815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirkonyum silikat

 

 

54.2

 

26.23

 

26.15

 

113.404

 

59.687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabii sodyum sülfat

 

 

33.563.000

 

2.462.877

 

1.284.895

 

3.589.590

 

196.685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer endüstri mineralleri

 

 

275.200.242

 

212.857.713

 

229.705.870

 

231.191.473

 

200.308.937

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

9.415.941.650

 

10.426.469.678

 

12.434.948.965

 

13.873.366.429

 

14.566.281.304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Madencilik ÖİK Raporu 

 Endüstriyel Hammadde İthalatı

 

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miktar (kg)

 

Miktar (kg)

 

Miktar (kg)

 

Miktar (kg)

 

Miktar (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuzlar

 

66.014.408

 

29.446.050

 

8.581.440

 

9.343.663

 

294.888.969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kavrulmamış demir

 

204.66

 

329.291

 

649.13

 

574.469

 

609.000

 

 

piritleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kükürt

 

136.430.160

 

127.636.608

 

170.389.878

 

281.077.959

 

296.239.870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafit

 

11.774.936

 

8.796.160

 

9.097.408

 

10.846.233

 

13.512.528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kum

 

643.282.115

 

732.502.674

 

697.289.127

 

871.052.496

 

964.305.601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvars

 

3.963.332

 

3.851.381

 

2.302.696

 

1.703.103

 

2.161.992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvarsit

 

336.538

 

116.351

 

5.378

 

06.Oca

 

148.956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaolin ve kaolinli killer

 

404.327.862

 

442.310.543

 

445.452.473

 

357.252.041

 

395.658.184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentonit

 

2.036.023

 

1.950.226

 

2.668.785

 

1.990.199

 

5.099.555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrakter killer

 

139.079.726

 

282.503.119

 

298.940.010

 

253.211.247

 

326.547.620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andaluzit, disten,

 

9.435.002

 

11.121.898

 

13.658.090

 

8.045.796

 

14.240.508

 

 

sillimanit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfatlar

 

745.424.020

 

911.061.498

 

891.987.331

 

1.060.641.266

 

1.034.051.854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barit

 

29.020.273

 

31.297.164

 

5.024.278

 

3.639.224

 

4.522.435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tripolit, diatomit,

 

2.245.897

 

2.290.000

 

3.024.824

 

1.986.899

 

3.031.935

 

 

kiselgur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomza (sünger taşı)

 

5.607

 

4.392

 

3.044

 

16.613

 

6.844.957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zımpara taşı ve diğer

 

2.603.887

 

975.104

 

2.224.761

 

1.730.471

 

3.728.094

 

 

tabii aşındırıcılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çakıl taşı, çakmaktaşı,

 

1.147.389

 

1.909.208

 

10.972.464

 

1.235.483

 

1.326.492

 

 

mıcır, cüruf, moloz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolomit

 

4.119.547

 

4.281.377

 

3.410.338

 

4.114.703

 

4.750.056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manyezit

 

57.134.809

 

58.716.952

 

47.137.087

 

53.709.109

 

61.835.892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alçı taşı, alçılar

 

350.311.439

 

313.765.824

 

247.835.482

 

264.851.364

 

265.857.427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kireç ve kireçtaşları

 

3.149.691

 

3.222.271

 

4.236.100

 

5.432.463

 

6.566.087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mika

 

504.013

 

406.502

 

520.51

 

463.502

 

468.542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talk

 

28.003.958

 

23.084.753

 

25.365.429

 

26.463.683

 

31.800.324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabii boratlar ve

 

13.026

 

4.127

 

3.271

 

24

 

2

 

 

konsantreleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feldispat

 

39.455.780

 

41.695.220

 

65.405.676

 

44.365.936

 

56.515.048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florit

 

56.451.427

 

61.616.053

 

67.734.631

 

81.359.666

 

94.746.885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösit, nefelın ve siyenit

 

1.514.500

 

2.179.952

 

1.616.564

 

1.766.256

 

2.249.150

 

 

nefelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlit

 

76.786

 

1.381.752

 

76.092

 

81.63

 

97.490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermikülit

 

5.122.391

 

5.009.001

 

5.945.453

 

4.065.681

 

2.402.989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lüle taşı

 

78.92

 

0

 

460

 

Nis.89

 

22.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boya hammaddeleri

 

155.189

 

282.435

 

102.414

 

101.066

 

76.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süs taşları

 

148.379

 

105.478

 

20.935

 

18.182

 

20.895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirkonyum silikat

 

22.212.133

 

24.008.021

 

29.542.207

 

30.435.004

 

33.940.952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer endüstri

 

13.427.091

 

12.707.295

 

12.811.033

 

14.398.494

 

14.496.537

 

 

mineralleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

2.779.995.598

 

3.141.261.438

 

3.074.034.799

 

3.395.984.915

 

3.942.765.726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:TÜİK