MAPEG 606 Maden sahasını daha 2. defa ihale ediyor. Ruhsat sahaları için tıklayınız.

İlk ihalelerde talep almayan ruhsat sahaları ikinci defa ihaleye çıkıyor. Bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir

MAPEG 606 Maden sahasını daha 2. defa ihale ediyor. Ruhsat sahaları için tıklayınız.
maden ruhsatları ihale

 

606 ADET MADEN SAHASI İKİNCİ (2) DEFA İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 606 adet maden sahası Maden Kanununun 30 uncu maddesi ve aynı maddeye eklenen Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. kapsamında bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir” hükmü gereği ilan edilerek 2 inci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

 

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

 

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır.

 

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecektir.

 

2- Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 10:00-10:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

3- İhalesi yapılan ancak müracaat olmayan sahalar:

  1.  Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. Kapsamında 2 inci defa ihalesi yapılmış olacağından 20.04.2021-20.05.2021 tarih aralığında http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
  2. 04.2021-20.05.2021 tarih aralığında ilan edilen sahalara müracaat olmaması halinde 24.05.2021 tarihi itibarı ile müracaatlara serbest hale getirilecektir.
  3. 04.2021-20.05.2021 tarih aralığında ilan edilen sahaya müracaat edilmek istenmesi durumunda 20.04.2021-20.05.2021 tarihleri arasında ekinde güncel işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz bulunan bir dilekçenin MAPEG gelen evrak servisine verilmesi gerekmektedir. Dilekçede ihalesine müracaat edilen sahanın ili, erişim numarası ve müracaatçının adının/unvanının bulunması zorunludur. Aksi takdirde talep geçersiz sayılacak ve yatırılan İşletme Ruhsat Taban Bedeli iade edilmeyecektir.
  4. Sahaya bir veya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın ihalesi http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde 25.05.2021 tarihinde yapılacaktır.
  5. Dilekçe ile müracaat ettikleri sahalar için; Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen evraklar ile ihale teminatının bulunduğu kapalı zarfı sahanın ihalesinin yapılacağı 25.05.2021 tarihinde 14:00-14:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan teslim edeceklerdir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Yukarıda belirtilen evrakları ihale komisyonuna teslim edilmeyen veya müracaat evrakları İhale Komisyonca uygun bulunmaması nedeniyle ihalesi yapılamayan sahalar Yeniden İhale Programına alınacaktır.
  6. Bu ilanın 3. Maddesinin (e) maddesi kapsamında ihalesi yapılan ancak müracaatçıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ruhsatlandırılmayan sahalar da Yeniden İhale Programına alınacaktır.

 

4- İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, Vergi No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

 

5- İhale teminat miktarı aşağıdaki her iki şartı birlikte sağlaması gerekmektedir.

a-) Taban ihale bedelinden ve

b-) Kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden az olamaz.

 

6- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır

7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

 

  1. Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  2. Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
  3. Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.
  4. İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.

 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır.

156.GRUP İHALELER İÇİN TIKLAYINIZ

  iHALELİK SAHALAR KOORDİNAT BİLGİLERİ  İÇİN TIKLAYINIZ