MAPEG MADEN RUHSAT İHALELERİNE DEVAM EDİYOR.

Resmi Gazete'de yayımlandı. MAPEG 181 adet MADEN sahası ihale edecek.

MAPEG MADEN RUHSAT İHALELERİNE DEVAM EDİYOR.
Maden ruhsat ihaleleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihale duyurusu

181 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
 
6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi 
kapsamında 181 adet maden sahası ihale edilmek üzere, ilanın Resmî Gazete yayın tarihinden 
itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. 
İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 
paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 
1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 
şartnamesinde belirtilecektir. 
2- Bu sahalar için başvuru belgeleri http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen 
tarihlerde ve 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat 
Opal Salonunda İhale Komisyonuna elden teslim edilecektir. Posta veya diğer yollardan yapılan 
başvurular geçersiz sayılacaktır. 
3- İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 
kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel 
kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin 
Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 
4- İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz.(her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. Aksi halde teklif geçersiz kabul 
edilecektir.)  
5- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale 
edilecektir. www.madenpark.com
b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar http://www.mapeg.gov.tr/ 
adresinde bir ay süre ile ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması 
durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla 
olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir. Sahaya müracaat olamaması 
durumunda saha aramalara açık hale gelir. 
c) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 
d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 
saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 
sonuçlandırılacaktır. 
e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 
içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 
kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. www.marbleport.com
f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 
talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 
hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 
7- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, 
Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet 
Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Banko Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden 
herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir.
 10306/1-1